Day/Time:
Wednesday 6:30 PM
Leader:
Agnes Sanyu
Intern:
Gonsya William
Address:
Buddo Nakassozi